Regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) spółka Norgips Sp. z o. o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Norgips Sp. z o.o., z siedzibą w 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529680, NIP 522-27-02366.
 2. Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu
 3. serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresami:
  http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/logistyka/, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami
 4. usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną
 5. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 6. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 7. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną
 8. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
 9. informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę.

§ 3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi. Szczegółowe zasady świadczenia danych usług mogą określać odrębne regulaminy dostępne na odpowiednich stronach serwisu.
 2. Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. usługi informacyjne
  2. usługi komunikacyjne
  3. usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów.
 3. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:
  1. usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności, oferowanych przez Usługodawcę produktach i usługach, a także informacje dotyczące szkoleń, artykułów prasowych, wolnych stanowiskach pracy, osób kontaktowych;
  2. usługi, w ramach których Usługobiorca może uzyskiwać od Usługodawcy dokumentację techniczną, karty produktów i systemów, filmy instruktażowe oraz inne pliki do pobrania;
  3. usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje dostęp do informacji o statusie złożonej przez siebie reklamacji;
  4. usługi, w ramach których Usługobiorca może korzystać z kalkulatorów, wzorników i innych symulatorów.
 4. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których Usługodawca i Usługobiorca przekazują sobie wzajemnie wszelkie informacje związane z prowadzoną współpracą handlową.
 5. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień na produkty i
  usługi oferowane przez Usługodawcę, jak również na pośredniczeniu w możliwości zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą transakcji przewozu towarów do klientów Usługodawcy. 6. Korzystanie z poszczególnych usług wymienionych w ust. 3-5 zapewniają specjalistyczne zakładki zamieszczone na poszczególnych stronach www w ramach serwisu. Korzystanie z niektórych usług, w szczególności z usług w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów, możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Usługobiorcy.

§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 2. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0.
  2. monitor o rozdzielczości minimum 1024x768
  3. włączona obsługa Cookies i Java Script
 3. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 5. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowień umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą), Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 6. W przypadku transmisji danych przez Usługodawcę, nie ponosi on odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 7. W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:
  1. nie usuwa, ani nie modyfikuje danych;
  2. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania;
  3. nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

§ 5
Polityka plików Cookies
 1. Przez korzystanie z serwisu wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.
 2. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie
  Usługobiorcy podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną
  internetową.
 3. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu przez Usługodawcę, stosuje się cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Niniejsze postanowienia dotyczące cookies mają odpowiednie zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. utrzymania sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  4. dostarczania Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań
 5. W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
  3. pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
  4. funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiednich producentów tego oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługodawcy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§ 5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się
  na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie, a w określonych przypadkach również na podstawie szczegółowych zasad świadczenia usług, o których mowa w §3 ust. 1 zd. 2 Regulaminu.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Dodatkowe zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących poszczególnych usług mogą określać postanowienia odrębnych regulaminów danych usług, o których mowa w § 3 ust. 1 zd. 2 Regulaminu.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają odrębne regulaminy danych usług, a w razie ich braku – bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 6. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy.

 1. Administrator
  Administratorem Państwa danych jest Norgips Sp. z o.o. z siedzibą 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529680, NIP 522-27-02-366.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kilku niżej wymienionych celach:

  • opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz w celu obsługi roszczeń wynikających z udzielonych porad zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO
  • przedstawienia oferty współpracy, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO
  • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 punkt 1 lit b RODO
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO
  • składania zamówień, obsługi zamówień i dostaw zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO.
  • w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f i/lub a RODO,
  • w celu obsługi reklamacji zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO,

   W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania zapytamy Państwa o zgodę i poinformujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit a RODO.
 3. Jakie dane przechowujemy
  Przechowujemy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej numer rejestracyjny pojazdu, miejsce załadunku/rozładunku, numer konta bankowego. W celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji przechowujemy ponadto dokumenty przesłane przez Państwa: curriculum vitae, list motywacyjny.
  Jesteśmy uprawnieni do przechowywania innych danych, które są niezbędne do realizacji celu. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jak dane niezbędne do realizacji celu.

 4. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu:
  • konieczny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz 5 lat w celu obsługi roszczeń
  • podczas trwającej współpracy oraz 5 lat po zakończeniu współpracy. Następnie Państwa dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu
  • w przypadku realizacji projektów rekrutacyjnych – dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu lub dłużej - za Państwa zgodą na potrzeby innych, przyszłych projektów rekrutacyjnych.
 5. Przysługujące Pani/Panu prawa
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania /poprawiania, uzupełniania/, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie maila na adres: norgips@norgips.pl Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit f RODO ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
  Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez RODO.
  Prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Norgips Sp. z o.o. z siedzibą 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93
  Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Bezpieczeństwo oraz przekazywanie i udostępnianie danych
  Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
  Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom bez Państwa zgody i wiedzy.
  Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji wyłącznie do wykonywania swoich obowiązków. Państwa dane będą udostępniane partnerom biznesowym Administratora uczestniczącym w procesie realizacji dostaw. Dane te mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie w celu dostawy lub odbioru towaru.
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przekazane danych:
  • jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią / Panem umowy,
  • jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Pani / Pana interesie,
  • jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego,
  • jest niezbędne ze względu na posiadane roszczenia,
  • jest niezbędne do ochrony Pani / Pana żywotnych interesów,
  • nastąpi z publicznego rejestru.

   Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
 7. Dodatkowe informacje
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz może okazać się konieczne w przypadku gdy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/ Panem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub też świadczenia innych dodatkowych usług, które zostały wskazane powyżej.
  W przypadku gdy Administrator umożliwia założenie konta dla Pani/ Pana, podanie może być warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy rejestracji konta.
  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
  Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można uzyskać drogą elektroniczną: norgipspolska@norgips.com

Pobierz Do teczki
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Teczka dokumentów
Teczka dokumentów
close

W teczce dokumentów można umieścić wybrane pliki do pobrania oraz kalkulacje zużycia materiałów z naszej strony www.

Kliknij "Do teczki" na dowolnym dokumencie lub kalkulacji.

Dzięki teczce dokumentów łatwo przygotujesz dokumentację dla swojej inwestycji zawierającą:

 • dokumentację techniczną produktów i rozwiązań
 • kalkulacje zużycia materiałów
 • podsumowującą listę produktów
 • kartę tytułową z metryczką inwestycji
Pobierz ZIP Pobierz ZIP
Pobierz PDF Pobierz PDF
Wyślij na @ Wyślij na @
 Wyczyść teczkę
Zamknij
do góry