Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy.

 1. Administrator

  Administratorem Państwa danych jest Norgips Sp. z o.o. z siedzibą 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529680, NIP 522-27-02-366.

 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kilku niżej wymienionych celach:

  • Opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz w celu obsługi roszczeń wynikających z udzielonych porad zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO.
  • Przedstawienia oferty współpracy, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO.
  • Wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 punkt 1 lit b RODO.
  • Na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO.
  • Składania zamówień, obsługi zamówień i dostaw zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO.
  • W celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit b i/lub a RODO.
  • W celu obsługi reklamacji zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO.

  W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania zapytamy Państwa o zgodę i poinformujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit a RODO.

 3. Jakie dane przechowujemy

  Przechowujemy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej, numer rejestracyjny pojazdu, miejsce załadunku/rozładunku, numer konta bankowego. W celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji przechowujemy ponadto dokumenty przesłane przez Państwa: curriculum vitae, list motywacyjny.

  Jesteśmy uprawnieni do przechowywania innych danych, które są niezbędne do realizacji celu. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jak dane niezbędne do realizacji celu.

 4. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu:

  • Konieczny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz 5 lat w celu obsługi roszczeń.
  • Podczas trwającej współpracy oraz 5 lat po zakończeniu współpracy. Następnie Państwa dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.
  • W przypadku realizacji projektów rekrutacyjnych – dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu lub dłużej - za Państwa zgodą na potrzeby innych, przyszłych projektów rekrutacyjnych.


 5. Przysługujące Pani/Panu prawa

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania /poprawiania, uzupełniania/, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie maila na adres: norgipspolska@norgips.com. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit f RODO ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.  Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez RODO.

  Prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Norgips Sp. z o.o. z siedzibą 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 6. Bezpieczeństwo oraz przekazywanie i udostępnianie danych

  Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

  Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom bez Państwa zgody i wiedzy.

  Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji wyłącznie do wykonywania swoich obowiązków. Państwa dane będą udostępniane partnerom biznesowym Administratora uczestniczącym 
w procesie realizacji dostaw. Dane te mogą być przekazywane 
w niezbędnym zakresie w celu dostawy lub odbioru towaru.

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przekazane danych:

  • Jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią / Panem umowy.
  • Jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Pani / Pana interesie.
  • Jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego.
  • Jest niezbędne ze względu na posiadane roszczenia.
  • Jest niezbędne do ochrony Pani / Pana żywotnych interesów.
  • Nastąpi z publicznego rejestru.

  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 7. Dodatkowe informacje

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz może okazać się konieczne w przypadku gdy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/ Panem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub też świadczenia innych dodatkowych usług, które zostały wskazane powyżej.

  W przypadku gdy Administrator umożliwia założenie konta dla Pani/ Pana, podanie może być warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy rejestracji konta.

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

  Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można uzyskać drogą elektroniczną: norgipspolska@norgips.com

Teczka dokumentów
Teczka dokumentów
close

W teczce dokumentów można umieścić wybrane pliki do pobrania oraz kalkulacje zużycia materiałów z naszej strony www.

Kliknij "Do teczki" na dowolnym dokumencie lub kalkulacji.

Dzięki teczce dokumentów łatwo przygotujesz dokumentację dla swojej inwestycji zawierającą:

 • dokumentację techniczną produktów i rozwiązań
 • kalkulacje zużycia materiałów
 • podsumowującą listę produktów
 • kartę tytułową z metryczką inwestycji
Pobierz ZIP Pobierz ZIP
Pobierz PDF Pobierz PDF
Wyślij na @ Wyślij na @
 Wyczyść teczkę
Zamknij
do góry