Ogólne warunki
sprzedaży, dostawy i reklamacji
Norgips Sp. z o.o.

UMOWY O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ  

Nawiązanie stosunków handlowych pomiędzy Norgips spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-634) przy ul. Racławickiej 93, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529680, NIP 522-27-02-366, kapitał zakładowy: 20.010.000 zł (dalej: „NORGIPS”), a Nabywcą odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie „Umowy o współpracy handlowej” podpisanej przez strony mające status przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 1. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, art. 556-5563 i art. 557-576 (za wyjątkiem art. 558 §1 zd. 2) kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz art. 5761-5764 kodeksu cywilnego dotyczący roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej; oraz
 2. nie stosuje się przepisów art. 563 oraz art. 567 §2 kodeksu cywilnego dotyczących Nabywcy
 
ZAMÓWIENIA  
 1. Zamówienia składane są z wykorzystaniem platformy e.Norgips.pl, zgodnie z jej regulaminem, lub w drodze pisemnej, w tym faxem lub w drodze korespondencji mailowej i realizowane w dziale handlowym NORGIPS w Opolu, gdzie jednocześnie znajduje się miejsce magazynowania oraz produkcji wyrobów NORGIPS.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga potwierdzenia ze strony NORGIPS przesłanego w drodze komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem platformy e.Norgips.pl. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez NORGIPS, zamówienie uważa się za zrealizowane przez przekazanie towaru Nabywcy lub jego przedstawicielowi (np. przewoźnik).
 3. Wielkość zamówienia. Za przeciętną wielkość dostawy przyjmuje się około 22 (dwadzieścia dwie) tony płyt gipsowo-kartonowych. Zakłada się - po uprzednich uzgodnieniach - możliwość dostaw mieszanych, np. część płyt i część akcesoriów, ale wartość dostawy nie może być mniejsza niż 12.000,00 zł netto (dwanaście tysięcy), a jej wielkość minimum 12 (dwanaście) ton.
 4. Zamówienia specjalne. Istnieje możliwość dostarczenia towaru Nabywcy na warunkach szczególnych uzgodnionych pomiędzy NORGIPS a Nabywcą. Warunki te mogą dotyczyć następujących sposobów realizacji zamówienia, które mogę występować zarówno łącznie, jak i osobno.
  • Rozładunek sprzętem NORGIPS (możliwe uzgodnienia telefoniczne).
  • Rozładunek specjalny (np. na wysokości) sprzętem NORGIPS.
  • Dostawa półsamochodowa.
  • Rozładunek "just in time" (ściśle określona godzina w miejscu rozładunku).
  • Rozładunek w więcej niż jednym miejscu wskazanym przez Nabywcę.
TRANSPORT

Towar dostarczany jest transportem NORGIPS i na jego koszt. W przypadku zamówień specjalnych (np. rozładunek sprzętem NORGIPS), Nabywca jest powiadamiany o dodatkowych kosztach. Dopuszcza się możliwość odbioru towaru transportem własnym po uzgodnieniu z NORGIPS: terminu, wielkości zamówienia, rodzaju środka transportu oraz ceny. Przy odbiorach własnych obowiązuje formuła ex works, co oznacza, że niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania wyrobów z magazynu NORGIPS.

 
DOSTAWA 

Norgips zobowiązany jest do terminowego dostarczania towaru na miejsce wskazane przez Nabywcę znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. O ewentualnym opóźnieniu, spowodowanym przez zdarzenia, których nie mógł przewidzieć, powinien niezwłocznie zawiadomić Nabywcę. Za takie zdarzenia uznaje się działania siły wyższej (w tym zakłócenia w produkcji, powódź, pożar itp.) oraz niemożliwe do przewidzenia wypadki losowe (np. wypadek samochodowy).

 
ROZŁADUNEK 

Nabywca zobowiązany jest do dokonania rozładunku towaru w miejscu dostawy za pomocą sprzętu do tego przeznaczonego (wózek widłowy) i zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku rozładunku sprzętem NORGIPS – zamówienie specjalne – ryzyko uszkodzenia towaru w trakcie rozładunku ponosi NORGIPS. Nabywca zobowiązany jest do dokonania rozładunku towaru bez zbędnej zwłoki a w przypadku jej powstania z winy Nabywcy do pokrycia udokumentowanych kosztów.

 
SKŁADOWANIE  

Nabywca zobowiązuje się do przechowywania ofoliowanych towarów nabytych na podstawie Umowy o współpracy handlowej na paletach i pod zadaszeniem oraz ich wykorzystania zgodnie z dokumentacją i zaleceniami NORGIPS dostępnymi pod adresem: http:www.norgips.pl/. Prawidłowe składowanie ofoliowanych palet odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Nabywcy.

 
REKLAMACJA  

Wszelkie reklamacje dotyczące jakości towaru należy zgłaszać na specjalnym formularzu, który musi zostać podpisany przez przedstawicieli Nabywcy i NORGIPS. W przypadku poważniejszych zastrzeżeń co do jakości towaru wymagana jest dodatkowa dokumentacja fotograficzna i próbki kwestionowanego towaru. Terminy zgłoszeń reklamacyjnych zostały określone w „Umowie o współpracy handlowej". W przypadku konieczności wykonania specjalistycznych badań lub ekspertyzy termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony o dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 
Pobierz Do teczki
Zgłoszenie reklamacyjne
 
Pobierz Do teczki
Załącznik do zgłoszenia reklamacyjnego

Reklamacje będą rozstrzygane w oparciu o Polskie Normy. NORGIPS zastrzega sobie prawo nieuznania reklamacji w przypadku, gdy towar objęty reklamacją był niewłaściwie przechowywany lub został wykorzystany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zaleceniami i instrukcjami NORGIPS dostępnymi pod adresem: www.norgips.pl/.

NORGIPS ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru w przypadku jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania, jeżeli czynności te Nabywca wykonał sam lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim, za które ponosi odpowiedzialność, albo też, jeśli zostały one wykonane przez ostatecznego nabywcę towaru, który postąpił w tym zakresie według instrukcji otrzymanej od NORGIPS (art 5561 §3 kodeksu cywilnego), przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje:

 1. Błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich.
 2. Użycia towaru przez Nabywcę, osoby trzecie, lub ostatecznego nabywcę niezgodnie z jego parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi towaru, instrukcją zastosowania otrzymaną od NORGIPS, lub sztuką budowlaną.
 3. Nieuprawnionego dokonania zmian w towarze przez Nabywcę lub przez ostatecznego nabywcę towaru.

Na warunkach określonych w przepisach art. 5761-5764 kodeksu cywilnego, NORGIPS ponosi wobec Nabywcy odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia przez Nabywcę kosztów w wyniku wykonania przez ostatecznego nabywcę towaru uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, gdy sprzedany towar nie miał właściwości, które powinien mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem, lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 5561 §2 kodeksu cywilnego, lub został wydany w stanie niezupełnym. Odpowiedzialność NORGIPS względem Nabywcy – o której mowa w zdaniu poprzednim – zachodzi, o ile towar stał się wadliwy wskutek działania lub zaniechania NORGIPS.

Odpowiedzialność powyższa dotyczy również sytuacji, gdy NORGIPS, wiedząc o wadzie sprzedanego towaru, nie poinformował o niej Nabywcy lub sporządził instrukcję montażu i zastosowania dołączoną do sprzedanego towaru, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i zastosowania towaru przez ostatecznego nabywcę towaru zgodnie z tą instrukcją.

W sprawach dotyczących odpowiedzialności NORGIPS za wady sprzedanego towaru stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu, przy czym przez ostatecznego nabywcę towaru rozumie się konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego.

 
ZWROT PALET DREWNIANCH  

Płyty gipsowo- kartonowe dostarczane są, co do zasady, na drewnianych paletach zwrotnych. Procedura zwrotu tych palet odbywa się zgodnie z „Instrukcją zwrotu palet drewnianych”.

 
Pobierz Do teczki
Instrukcja zwrotu palet drewnianych

 

Warszawa, dnia 1 stycznia 2021 r.

Pobierz Do teczki
Katalogi i ulotki Instrukcja zwrotu palet drewnianych
Pobierz Do teczki
Katalogi i ulotki Załącznik do zgłoszenia reklamacyjnego
Pobierz Do teczki
Katalogi i ulotki Zgłoszenie reklamacyjne
Teczka dokumentów
Teczka dokumentów
close

W teczce dokumentów można umieścić wybrane pliki do pobrania oraz kalkulacje zużycia materiałów z naszej strony www.

Kliknij "Do teczki" na dowolnym dokumencie lub kalkulacji.

Dzięki teczce dokumentów łatwo przygotujesz dokumentację dla swojej inwestycji zawierającą:

 • dokumentację techniczną produktów i rozwiązań
 • kalkulacje zużycia materiałów
 • podsumowującą listę produktów
 • kartę tytułową z metryczką inwestycji
Pobierz ZIP Pobierz ZIP
Pobierz PDF Pobierz PDF
Wyślij na @ Wyślij na @
 Wyczyść teczkę
Zamknij
do góry