Ogólne warunki
sprzedaży, dostawy i reklamacji
Norgips Sp. z o.o.

UMOWY O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

Nawiązanie stosunków handlowych pomiędzy Norgips spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-634) przy ul. Racławickiej 93, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529680, NIP 522-27-02-366, kapitał zakładowy: 20.010.000 zł (dalej: „NORGIPS”), a Nabywcą odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie „Umowy o współpracy handlowej” podpisanej przez strony mające status przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 1. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, art. 556-5563 i art. 557-576 (za wyjątkiem art. 558 §1 zd. 2) kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
 2. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziałach 4 i 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dotyczące odpowiednio prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta;
 3. nie stosuje się przepisów art. 563 oraz art. 567 §2 kodeksu cywilnego dotyczących Nabywcy.
 
ZAMÓWIENIA  
 1. Zamówienia składane są z wykorzystaniem platformy e.Norgips.pl, zgodnie z jej regulaminem, lub w drodze pisemnej, w tym faxem lub w drodze korespondencji mailowej i realizowane w dziale handlowym NORGIPS w Opolu, gdzie jednocześnie znajduje się miejsce magazynowania oraz produkcji wyrobów NORGIPS.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga potwierdzenia ze strony NORGIPS przesłanego w drodze komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem platformy e.Norgips.pl. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez NORGIPS, zamówienie uważa się za zrealizowane przez przekazanie towaru Nabywcy lub jego przedstawicielowi (np. przewoźnik).
 3. Wielkość zamówienia. Za przeciętną wielkość dostawy przyjmuje się około - lecz nie więcej niż - 24 (dwadzieścia cztery) tony produktów marki NORGIPS. Zakłada się - po uprzednich uzgodnieniach - możliwość dostaw mieszanych, np. część płyt i część akcesoriów, ale wartość dostawy nie może być mniejsza niż 14.000,00 zł netto (czternaście tysięcy), a jej wielkość minimum 12 (dwanaście) ton.
 4. Zamówienia specjalne. Istnieje możliwość dostarczenia towaru Nabywcy na warunkach szczególnych uzgodnionych pomiędzy NORGIPS a Nabywcą. Warunki te mogą dotyczyć następujących sposobów realizacji zamówienia, które mogę występować zarówno łącznie, jak i osobno.
  • Rozładunek sprzętem NORGIPS (możliwe uzgodnienia telefoniczne).
  • Rozładunek specjalny (np. na wysokości) sprzętem NORGIPS.
  • Dostawa półsamochodowa.
  • Rozładunek "just in time" (ściśle określona godzina w miejscu rozładunku).
  • Rozładunek w więcej niż jednym miejscu wskazanym przez Nabywcę.
TRANSPORT

Towar dostarczany jest transportem NORGIPS i na jego koszt w formule DAP (dostarczone do miejsca); INCOTERMS 2020. Z chwilą wydania rzeczy przez NORGIPS i objęcia posiadania towaru przez Nabywcę lub osobę trzecią inną niż przewoźnik zapewniony przez NORGIPS na Nabywcę przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.

W przypadku zamówień specjalnych (np. rozładunek sprzętem NORGIPS), Nabywca jest powiadamiany o dodatkowych kosztach.

Dopuszcza się możliwość odbioru towaru transportem własnym po uzgodnieniu z NORGIPS: terminu, wielkości zamówienia, rodzaju środka transportu oraz ceny. Przy odbiorach własnych obowiązuje formuła FCA (dostarczone do przewoźnika); INCOTERMS 2020, co oznacza, że niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania wyrobów z magazynu NORGIPS.

 
DOSTAWA 

Norgips zobowiązany jest do terminowego dostarczania towaru na miejsce wskazane przez Nabywcę znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. O ewentualnym opóźnieniu, spowodowanym przez zdarzenia, których nie mógł przewidzieć, powinien niezwłocznie zawiadomić Nabywcę. Za takie zdarzenia uznaje się działania siły wyższej (w tym zakłócenia w produkcji, powódź, pożar itp.) oraz niemożliwe do przewidzenia wypadki losowe (np. wypadek samochodowy).

Płyty gipsowo-kartonowe dostarczane są do co zasady:

 • na paletach wielorazowych typu „POOL”,

 • na paletach jednorazowych (bez możliwości ich zwrotu).

Towary inne niż płyty gipsowo-kartonowe dostarczane są na paletach jednorazowych (bez możliwości ich zwrotu).

 
ROZŁADUNEK 

Nabywca zobowiązany jest do dokonania rozładunku towaru w miejscu dostawy za pomocą sprzętu do tego przeznaczonego (wózek widłowy) i zachowaniem szczególnej ostrożności.

W przypadku rozładunku sprzętem NORGIPS – zamówienie specjalne – ryzyko uszkodzenia towaru w trakcie rozładunku ponosi NORGIPS. Nabywca zobowiązany jest do dokonania rozładunku towaru bez zbędnej zwłoki, a w przypadku jej powstania z winy Nabywcy do pokrycia NORGIPS udokumentowanych kosztów powstałych z tego tytułu.

 
SKŁADOWANIE  

Nabywca zobowiązuje się do przechowywania towarów nabytych na podstawie Umowy o współpracy handlowej na paletach i pod zadaszeniem oraz ich wykorzystania zgodnie z dokumentacją i zaleceniami NORGIPS dostępnymi pod adresem: www.norgips.pl. Prawidłowe składowanie ofoliowanych palet odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Nabywcy.

 
REKLAMACJA  

Wszelkie reklamacje dotyczące jakości towaru – spowodowane niezgodnością rzeczy sprzedanej z umową – Nabywca powinien zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wydania mu towaru.

Terminy zgłoszeń reklamacyjnych zostały określone w „Umowie o współpracy handlowej".

Reklamacje należy zgłaszać na specjalnym formularzu, który musi zostać podpisany przez przedstawicieli Nabywcy i NORGIPS. W przypadku poważniejszych zastrzeżeń co do jakości towaru wymagana jest dodatkowa dokumentacja fotograficzna i próbki kwestionowanego towaru. W przypadku konieczności wykonania specjalistycznych badań lub ekspertyzy termin rozpatrzenia reklamacji może być – po powiadomieniu Nabywcy – wydłużony o dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

 
Pobierz Do teczki
Zgłoszenie reklamacyjne
 
Pobierz Do teczki
Załącznik do zgłoszenia reklamacyjnego

Reklamacje będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące normy techniczne.

Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Nabywca obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

NORGIPS zastrzega sobie prawo nieuznania reklamacji w przypadku, gdy towar objęty reklamacją był niewłaściwie przechowywany lub został wykorzystany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zaleceniami i instrukcjami NORGIPS dostępnymi pod adresem: www.norgips.pl

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, NORGIPS stosownie do treści żądania zgłoszonego w ramach reklamacji bądź – w razie braku takiego żądania – według swego uznania, może wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w reklamowanym towarze lub przyznać stosowne odszkodowanie. W przypadku obniżenia ceny reklamowanego towaru obniżenie ceny wobec ceny wynikającej z umowy odpowiada proporcji, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. NORGIPS i Nabywca mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Nabywcę dalszych rekompensat.

NORGIPS ponosi odpowiedzialność za wadę towaru w przypadku jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania, jeżeli czynności te Nabywca wykonał sam lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim, za które ponosi odpowiedzialność, albo też, jeśli zostały one wykonane przez ostatecznego nabywcę towaru, który postąpił w tym zakresie według instrukcji otrzymanej od NORGIPS (art 5561 §3 kodeksu cywilnego), przy czym odpowiedzialność ta nie obejmuje:

 1. błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich.
 2. użycia towaru przez Nabywcę, osoby trzecie, lub ostatecznego nabywcę niezgodnie z jego parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi towaru, instrukcją zastosowania otrzymaną od NORGIPS, lub sztuką budowlaną.
 3. nieuprawnionego dokonania zmian w towarze przez Nabywcę lub przez ostatecznego nabywcę towaru.

NORGIPS nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeśli Nabywca najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, gdy zamawiany przez Nabywcę towar:

 1. nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru danego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; lub
 2. nie występuje w takiej ilości i nie posiada cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Nabywca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez NORGIPS lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie chyba, że NORGIPS wykaże, że: (i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, lub (ii) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, lub (iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Nabywcy o zawarciu umowy, lub
 3. nie może zostać dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Nabywca może rozsądnie oczekiwać; lub
 4. jest innej jakości niż próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Nabywcy przed zawarciem umowy i nie odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru, lub
 5. jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Nabywcy lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– a Nabywca jednocześnie został poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

W sprawach dotyczących odpowiedzialności NORGIPS za wady sprzedanego towaru stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu, przy czym w przypadku zgłoszenia reklamacji przez ostatecznego nabywcę towaru w rozumieniu konsumenta wg przepisu art. 221 kodeksu cywilnego podlega ona rozpatrzeniu z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 
ZWROT PALET DREWNIANCH  

Płyty gipsowo- kartonowe dostarczane są, co do zasady, na drewnianych paletach zwrotnych typu „POOL”. Procedura zwrotu tych palet odbywa się zgodnie z „Instrukcją zwrotu palet drewnianych”.

 
Pobierz Do teczki
Instrukcja zwrotu palet drewnianych

 

MIĘDZYNARODOWE SANKCJE GOSPODARCZE  

Celem realizacji postanowień niniejszego rozdziału jest niedopuszczenie do zawarcia lub trwania relacji umownych z kontrahentami objętymi sankcjami międzynarodowymi.

Nabywca oświadcza i potwierdza, że jest świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych oraz przepisów dotyczących kontroli eksportu wynikających zarówno z regulacji prawa polskiego, jak i międzynarodowego, w szczególności prawa Unii Europejskiej, a mających zastosowanie zarówno do Nabywcy oraz do podmiotów lub osób określonych poniżej, jak również do towarów będących przedmiotem transakcji handlowych pomiędzy NORGIPS a Nabywcą. Nabywca zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych oraz przepisów dotyczących kontroli eksportu wynikających z powołanych wyżej regulacji w ich aktualnym brzmieniu oraz w brzmieniu, jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Europejską lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na wzajemne relacje umowne z NORGIPS.

Nabywca oświadcza, że nie podlega sankcjom, w tym nie znajduje się na listach sankcyjnych oraz że jego beneficjenci rzeczywiści lub podmiot dominujący czy kontrolujący, jak również pracownicy, nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisani na listy sankcyjne.

W szczególności Nabywca oświadcza, że nie będzie eksportował bezpośrednio lub pośrednio do państw lub terytoriów objętych sankcjami żadnych towarów będących przedmiotem transakcji handlowych pomiędzy NORGIPS a Nabywcą z naruszeniem ww. regulacji sankcyjnych. Dotyczy to również przekazywania tych towarów bezpośrednio lub pośrednio na rzecz osób lub podmiotów objętych sankcjami, czy też na rzecz osób trzecich z naruszeniem obowiązujących regulacji sankcyjnych.

Nabywca zobowiązuje się do skutecznego wdrożenia i utrzymywania zasad i procedur, w tym odpowiednich mechanizmów należytej staranności w celu zapewnienia przestrzegania przez Nabywcę oraz podmioty lub osoby określone powyżej, obowiązujących regulacji sankcyjnych.

Nabywca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni, poinformuje w formie pisemnej NORGIPS o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których Nabywca złożył oświadczenie, o którym mowa powyżej.

Jeżeli w trakcie trwania relacji handlowych w stosunku do Nabywcy lub podmiotów czy osób, o których mowa powyżej, zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami w związku z naruszeniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, Nabywca ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić NORGIPS o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z NORGIPS.

W razie powzięcia przez NORGIPS informacji, że w trakcie trwania relacji handlowych Nabywca lub podmioty czy osoby, o których mowa powyżej, zostały wpisane na listę sankcyjną, wszelkie stosunki umowne NORGIPS z Nabywcą automatycznie wygasają bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem w którym Nabywca lub podmioty, czy osoby, o których mowa powyżej, zostały umieszczone na liście sankcyjnej. NORGIPS niezwłocznie poinformuje Nabywcę o wygaśnięciu stosunków umownych za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu poleconego lub przesyłki kurierskiej.

W przypadku, gdy NORGIPS poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i aktualności oświadczenia Nabywcy, o którym mowa powyżej, NORGIPS uprawniony jest do wystąpienia z żądaniem przedstawienia przez Nabywcę w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, kolejnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Nabywca nie przedstawi aktualnego pisemnego oświadczenia, o którym mowa powyżej, NORGIPS będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 3 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy nastąpi w formie pisemnej. W razie zaistnienia takiej sytuacji uznaje się, że rozwiązanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Nabywca bez prawa do kierowania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu (w szczególności roszczeń odszkodowawczych) wobec NORGIPS.

W przypadku, gdy postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące międzynarodowych sankcji gospodarczych byłyby sprzeczne z jakimikolwiek innymi warunkami umownymi obowiązującymi pomiędzy NORGIPS a Nabywcą, postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo.

Warszawa, dnia 31 lipca 2023 r.

Pobierz Do teczki
Katalogi i ulotki Instrukcja zwrotu palet drewnianych
Pobierz Do teczki
Katalogi i ulotki Załącznik do zgłoszenia reklamacyjnego
Pobierz Do teczki
Katalogi i ulotki Zgłoszenie reklamacyjne
Teczka dokumentów
Teczka dokumentów
close

W teczce dokumentów można umieścić wybrane pliki do pobrania oraz kalkulacje zużycia materiałów z naszej strony www.

Kliknij "Do teczki" na dowolnym dokumencie lub kalkulacji.

Dzięki teczce dokumentów łatwo przygotujesz dokumentację dla swojej inwestycji zawierającą:

 • dokumentację techniczną produktów i rozwiązań
 • kalkulacje zużycia materiałów
 • podsumowującą listę produktów
 • kartę tytułową z metryczką inwestycji
Pobierz ZIP Pobierz ZIP
Pobierz PDF Pobierz PDF
Wyślij na @ Wyślij na @
 Wyczyść teczkę
Zamknij
do góry